تعرفه قیمت ها

ناحیه قیمت ناحیه قیمت
پشت لب - شکم -
چانه - خط شکم -
غبغب - گودی کمر -
گردن - دو بازو -
ریش - دو ساعد -
خط ریش - دو ساق پا -
پیشانی - دو ران پا -
بینی - داخل هر دو ران -
زیر بغل - بیکینی ساده -
کل صورت - بیکینی کامل -
نیم تنه جلو - باسن -
نیم تنه پشت - خط بین دو باسن -
لیزر کل بدن -

.قیمت ها به تومان و برای هر جلسه می باشد

تعرفه ی سفید کردن دندان -